شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

منجی عالم

یونس سبزی کریم‌آبادی

سرود ولادتی

سبک

یا اباصالح

حسین حاجی

سرود ولادتی

شعرخوانی

شوق تماشا

سیدمحمدجواد شرافت

شعرخوانی

نورٌ علی نور

سیدحمیدرضا برقعی

سبک

جمع حسنات

عباس همتی

سرود ولادتی

سبک

ساقی عاشقان

محمدجواد الهی‌پور

سرود ولادتی

سبک

یا وجیهاً عندالله

عباس همتی

سرود ولادتی