محفل سی و یکم: زبان (قسمت اول)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل سی و یکم: زبان (قسمت اول)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل سی‌ام: عنصر خیال (قسمت چهاردهم، تصویر)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل سی‌ام: عنصر خیال (قسمت چهاردهم، تصویر)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و نهم: عنصر خیال (قسمت سیزدهم، کنایه)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و نهم: عنصر خیال (قسمت سیزدهم، کنایه)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و هشتم: عنصر خیال (قسمت دوازدهم، استعاره۳)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و هشتم: عنصر خیال (قسمت دوازدهم، استعاره۳)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و ششم: عنصر خیال (قسمت دهم، استعاره۱)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت
محفل بیست و ششم: عنصر خیال (قسمت دهم، استعاره۱)
با حضور استاد حسینی و اجرای آقای شرافت