به شیوۀ غزل، اما سپید می‌آید
صدای جوشش شعری جدید می‌آید
ای که در سورۀ تبسم خود
لطف «وَالشَّمس» و «وَالقَمَر» داری
عاشق شده‌ست دانه به دانه هزار بار
دل‌خون و سینه‌چاک و برافروخته «انار»
زیر باران دوشنبه بعدازظهر
اتفاقی مقابلم رخ داد...