شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

انجمن ها

محفل شعر آیینی انگور
شام یکشنبه ۱۶تیرماه ۱۳۹۸، نخستین جلسه از سلسله جلسات تحلیل جریان شاعری شاعران آیینی استان اصفهان برگزار شد. در این محفل که به همت «محفل شعر ولایی انگور» و با همکاری «جامعه ایمانی مشعر» و «سرای هنر و اندیشه» برگزار شد، کارنامه شعری آقای «محمدصادق میرصالحیان» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.