شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آرامش تو

حرف تو به شعر ناب پهلو زده است
آرامش تو به آب پهلو زده است
پیشانی‌ات از سپیده مشهورتر است
چشم تو به آفتاب پهلو زده است