شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سورۀ کوثر

بخشید به حکمت و به لطفی به شما
از این‌همه سوره، سورۀ کوثر را
کوتاه‌ترین سورۀ قرآن، یعنی
کوتاه‌ترین راهِ رسیدن به خدا

زهرا از هرچه گفته آمد، سر بود
ما دیگر گفته‌ایم و او دیگر بود
پیوند گل محمّدی با سیب است
او سیب گلاب باغ پیغمبر بود