شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شوق دیدار پدر

سوختی آتش گرفت از سوز آهت عالمی
آه بین خانۀ خود هم نداری محرمی

سایه‌سار خلقی اما پیکرت در آفتاب...
سرپناه عالمی و بی‌پناه عالمی

در مقاماتت از اسماعیل هم بالاتری
تشنه‌ای اما نداری غیر اشکت زمزمی

خط به خط روضه‌ها در بیت بیت نوحه‌ها
گشتم و بالاتر از داغت ندیدم ماتمی

گرچه دلخونی ولیکن شوق دیدار پدر
بر تمام زخم‌هایت می‌گذارد مرهمی