شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

محبوب رضا

محبوب رضاست هرکه دل‌ريشتر است
از کعبه صفای اين حرم بيشتر است
اينجاست طبيبی که ندارد نوبت
هر دل که شکسته‌تر بُوَد پيشتر است