شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اسیرم مکن...

الهی به زیباییِ سادگی
به والاییِ اوج افتادگی
رهایم مکن جز به بند غمت
اسیرم مکن جز به آزادگی