حرا

سنگینی بار دوست بر دوشش بود
کوهی که صدای غیب در گوشش بود
ای کاش به جای تکه‌سنگی بودم
زآن غار که آن یار در آغوشش بود