شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خندۀ آخرت

از بودن تو خاطره دارد آیا؟
حس کرده به روی گونه دستت را یا؟...
بر خندۀ عکس آخرت زل زده است
طفلی که بلد نیست بگوید بابا