شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

داغ سوزان

ای رویِ تو روز و مویِ تو چون شب من
بر سوز دلت سوخت دلِ مرکب من
از بابِ جگر سوخته‌ات بوسه مخواه
ترسم که بسوزد رُخ تو از لبِ من