قدر

تا درگه آشنا تو را با خود برد
بر بال فرشته‌ها تو را با خود برد
تنها شب قدر، قدر تو می‌دانست
آمد آن‌قدر تا تو را با خود برد