شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نورتر از نور

امشب شب شب‌های درخشان جهان است
امشب شب گل، یا شب دل، یا شب جان است

آن نورتر از نورتر از نور رسیده‌ست
نوری که به رگ‌های جهان در جریان است

آن تازه‌تر از تازه که در باغ دمیده‌ست
گل‌چهره و گل‌جامه و گل‌بوی‌دهان است

دل می‌زند این بار، خبر چیست؟ مگر چیست؟
دل می‌زند و این ضربان، نبض زمان است

تا صبح، دمادم پر و آواز و فرشته
در باد از آن دشت به این دشت، وزان است

امشب شب میلاد، شب نور، شب سور
امشب شب شب‌های درخشان جهان است