شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پرچم عزت

این دست تو استعاره از بیعت ماست
انگیزۀ عاشقانۀ وحدت ماست
تاریخ پیام آخرت را فهمید:‏
این دست تو نیست پرچم عزت ماست