چشمه

با توشۀ عشق، عزم دریا کردیم
گفتند خطر دارد و حاشا کردیم
هر بار که صخره، راهمان را سد کرد
چون چشمه، مسیر دیگری وا کردیم