سبک

سبک

منجی عالم

سرود ولادتی

سبک

یا اباصالح

سرود ولادتی

سبک

جمع حسنات

سرود ولادتی

سبک

ساقی عاشقان

سرود ولادتی

سبک

یا وجیهاً عندالله

سرود ولادتی

سبک

امام عاشقان

سرود ولادتی

سبک

إقرَأ بِاسمِ رَبِّک

سرود ولادتی

سبک

مدیون لطف تو ایران ما

نوحه

سبک

خَلِّصنِی یارب

واحد