شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زینت دنیای علی

چه رازیه تو آسمون امشب؟
شده زینتش هزار تا کوکب
آسمون شب‌های علی شد
ستاره‌بارون با نورِ زینب

شکفته باغ یاسِ دعای علی
زهرا آورده زُهره برای علی
چه دیدنیه شبای علی

زینب! اومدی و زینت دنیای علی شدی
زینب! اومدی و اُمِ اَبیهای علی شدی

«زینت دنیای علی، زینب زینب
اُمِ اَبیهای علی، زینب زینب»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

چه رازیه تو آسمون امشب؟
شده زینتش هزار تا کوکب