شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

مردی شدم برای خودم

محمدجواد الهی‌پور

زمینه

سبک

به سن کمم نگاه نکن

محمدجواد الهی‌پور

شور

سبک

نجات اهل عالم با حسینه

محمدجواد الهی‌پور

زمینه

سبک

رو من حساب کن

محمدجواد الهی‌پور

زمینه

سبک

یابن الحسن العجل

عباس همتی

سرود پایانی

سبک

باب نجات عالم

عباس همتی

شور

سبک

یه قدم تا بهشت

یوسف رحیمی

واحد

سبک

خونِ خدا

عباس همتی

واحد تند

سبک

اِرجِعی إلَی رَبِّک

حسین حاجی

زمینه