سبک

سبک

مردی شدم برای خودم

زمینه

سبک

نجات اهل عالم با حسینه

زمینه

سبک

رو من حساب کن

زمینه

سبک

یابن الحسن العجل

سرود پایانی

سبک

باب نجات عالم

شور

سبک

یه قدم تا بهشت

واحد

سبک

خونِ خدا

واحد تند

سبک

اِرجِعی إلَی رَبِّک

زمینه