سبک

سبک

الیوم أکمَلتُ لَکم دینَکم

سرود ولادتی

سبک

خودت رو بذار جای من

زمینه

سبک

حکم آنچه تو فرمایی

زمینه

سبک

ما ملت شهادتیم

زمینه

سبک

ای عبداللهِ اباعبدالله

زمینه

سبک

یا مُبَدِّلَ السَّیِئاتِ بِالحَسَنات

زمینه

سبک

چقدر شکسته شدی

زمینه

سبک

نگرانم نگران

زمینه