سبک

سبک

به همین روضه‌ها قسم

نوای پایانی

سبک

خودمو به تو سپردم

شور

سبک

حُب الحسین

شور

سبک

کعبۀ عالم

شور

سبک

آقای من

شور