شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مدیون لطف تو ایران ما

آسمان تشنۀ نجوایت
کنج زندان شده دنیایت
اشک چشمت شده تسکینت
گشته سجاده‌ات مأوایت

چشمت روشنی بر عالم بخشید
فِی قَعر سُجون، نورت می‌تابید

از محنت سوخت، جسم و جانت
افطار تو شد اشک چشمانت

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی مؤیدی

روشنای شبی، ای ماهم
بی تو در راه خود گمراهم

حسین عباس‌پور

آسمان تشنۀ نجوایت
کنج زندان شده دنیایت