شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا زینب مدد

ای که شده صبوری از نامت سرفراز
یا زینب مدد
شهره شده شکوه تو در شام و حجاز
یا زینب مدد

خورشیدِ در حجابی، تا بر جهان بتابی
هنگام خطبه خواندن، همچون ابوترابی

«زینب مدد یا زینب»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

ای که شده صبوری از نامت سرفراز
شهره شده شکوه تو در شام و حجاز