شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نگرانم نگران

نسیم آمده آورده خبرها
که این قافله دارد چه سفرها
سر سبط پیمبر به سلامت
ز چشم و نظر و رنج و خطرها

رد پا بین صحرا، کاروان غرق غم‌ها
بیابان به بیابان
خواهری زیر لب زمزمه دارد ای حسین‌جان:

«نگرانم نگرانم نگرانم نگران
سر و جانم به فدایت، به فدایت سر و جان»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

نسیم آمده آورده خبرها
که این قافله دارد چه سفرها