پناه کاروان

کمر بر استقامت بسته زینب
که یک‌دم هم ز پا ننشسته زینب
اگر زینب پناه کاروان بود
تو هم بودی عصای دست زینب
 
صبوری غرق در تاب و تب تو
وفا زانو زده در مکتب تو
در این شش‌ماه، یک‌دم هم نیفتاد
«حسینم وا حسینا» از لب تو