شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مادرم فاطمه

«هُمْ فاطِمَةُ وَ اَبُوها، وَ بَعْلُها وَ بَنُوها»
فاطمه کوثره، جان پیمبره، بهترین دختره

دختر یعنی، روح و جان بابا
دختر یعنی، التیام غم‌ها

دختر یعنی، آیۀ رحمت
توی هر خونه، عطری از جنت

افتخار می‌کنم، به حجاب دخترم
افتخار می‌کنم، از تبار کوثرم
افتخار می‌کنم، شده زهرا مادرم

«فاطمه برترین، دختر عالمه
مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هُمْ فاطِمَةُ وَ اَبُوها، وَ بَعْلُها وَ بَنُوها»
فاطمه کوثره، هستی حیدره، بهترین همسره

همسر یعنی، همدلی، خوشبختی
همسر یعنی، یار هم در سختی

همسر یعنی، سورۀ پاکی
توی هر خونه، عطری افلاکی

افتخار می‌کنم، به حیای همسرم
افتخار می‌کنم، از تبار کوثرم
افتخار می‌کنم، شده زهرا مادرم

«فاطمه برترین، همسر عالمه
مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هُمْ فاطِمَةُ وَ اَبُوها، وَ بَعْلُها وَ بَنُوها»
فاطمه کوثره، از همه برتره، بهترین مادره

مادر یعنی، تکیه‌گاه خونه
مادر یعنی، سرپناه خونه

مادر یعنی، حس آرامش
توی هر خونه، رأفت و بخشش

افتخار می‌کنم، به وقار مادرم
افتخار می‌کنم، از تبار کوثرم
افتخار می‌کنم، شده زهرا مادرم

«فاطمه برترین، مادر عالمه
مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»