نعم المولا

به جز تو پناهی ندارم
تو خورشیدی و در حضورت
به جز رُوسیاهی ندارم
حسین جان حسین جان

منم قطره اما تو دریا هستی
من آلوده اما تو آقا هستی

نعم المولا من بندۀ توام
یابن الزهرا شرمندۀ توام

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امیدم، پناهم، امیرم
تو آغوش خود را گشودی
که من از خجالت بمیرم
حسین جان حسین جان

خوشا آن‌که مهر تو در دل دارد
به پای تو این سر چه قابل دارد

خالی از خویش، از عشق پر شدم
یابن الزهرا من با تو حر شدم

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»