آيۀ منجلى

فضا پر از نورِ، فضا پر از شوره
اينجا مدينه‌ست يا كوه طوره

يه خانوادۀ يهودى، در عَجَبَن غرق تَحيُّرَن
شبيه پروانه به دورِ شعاع انوار يه چادرن

چادرى كه على گرو گذاشت براى قرض گندم
چادرى كه سفير اسلامه برا نجات مردم

چادر فاطمه‌ست، فاطمه عالمه‌ست
عالمه بر همه‌ست

«فاطمه فاطمه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجود تو بركت، وجود تو عزت
ما رو مسلمون كن يمِ رحمت

تشهد از لبت شنيدن، شنيدن از لب پيمبره
چه افتخارى بهتر از اين، اماممون ساقى كوثره

با دعاى تو می‌رسيم به آسمونِ نور و اميد
با ولاى تو می‌رسيم به چشمۀ زلال توحيد

قبلۀ هر دلى، آيۀ منجلى
از همه افضلى

«يا على يا على»