سورۀ صبر

سر داده حنجر عشق یک یاعلیِ دیگر
تا عاشقانه بیند دنیا علیِ دیگر

آمده شش‌ماهه میدان
تا که برپا سازد توفان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر دست باغبان شد پرپر گل امیدش
با بوسۀ سه‌شعبه بی‌سر شده شهیدش

زیر بارانی از خون است
پرپر است و لاله‌گون است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بین هجوم ظلمت آرام می‌دهد جان
لبخند آخر اوست تفسیر کل قرآن

جلوه کرد از داغش اما
سورۀ صبر عاشورا