مدافع حرم

ساغر شکست و ساقی از پا نشست و جان داد
سرمستی و وفا را بر عاشقان نشان داد

قبلۀ قلب ما ساقی‌ست
تا قیامت نامش باقی‌ست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تیری به چشم و تیری بر مشک او نشسته
پشت حسین زهرا از داغ او شکسته

عَلَمش بر خاک افتاده
طاقتش را از کف داده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدافع حرم رفت آرامش حسین رفت
عرش خدا به‌هم ریخت سردار عالمین رفت

شد جدا دستان سقا
شد حسین زهرا تنها