تلاوت

گنجشکان باغ را اجابت کردند
از باغ پس از خزان عیادت کردند
امروز چکاوکان خوش نغمۀ باغ
سی جزء بهار را تلاوت کردند