شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

در ره دوست

حاجی به طواف کعبه اندر تک و پوست
وَز سعی و طواف هرچه کرده‌ست، نکوست
تقصیر وی آن است که آرد دگری
قربان سازد به‌جای خود در ره دوست