شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

غربت مکتب

ای صبح که خورشید به شام تو گریست
آفاق به پاس احترام تو گریست
قبر تو غریب مانده اما باید
بر غربت مکتب و مرام تو گریست