شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یار رسول الله

باز غم راه نفس بر قلب پیغمبر گرفت
باز از دریای ایمان، آسمان گوهر گرفت
در میان هالۀ غم چهرۀ حیدر گرفت
بهترین یار محمّد را، اجل در بر گرفت

باز از سنگ حوادث قلب پیغمبر شکست
بر دل شیر خدا، داغ ابوطالب نشست..

او مسلمانی مجاهد، رهبری آگاه بود
کوه پیش کفّۀ ایمان او چون کاه بود
با محمّد همدم و همسنگر و همراه بود
مثل فرزندش علی، یار رسول الله بود

فاش گفتم فاش گویم گر ابوطالب نبود
این چنین ختم رسل بر مشرکین غالب نبود

نور ایمان بر فلک می‌رفت از رخسار او
شاد می‌شد خواجۀ لولاک از دیدار او
با ملک پرواز کرده جعفر طیّار او
فاتح احزاب و خیبر حیدر کرار او..

بود در موج شدائد چشم پیغمبر به او
می‌سزد تا او به حیدر نازد و حیدر به او..

او چو دریا بود و حیدر گوهر رخشان او
با محمّد از ازل خورده گره پیمان او
شیر حق از کودکی پروردۀ دامان او
بود سنگین‌تر ز خلقت کفّۀ ایمان او

این سخن بس در جلال و اعتبار و رفعتش
بر محمّد گشت عام‌الحزن سال رحلتش