شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

انتخاب عشق

از زمین تا آسمان آه است می‌دانی چرا؟
یک قیامت گریه در راه است می‌دانی چرا؟

بر سر هر نیزه خورشیدی‌ست، یک ماه تمام
بر سر هر نیزه یک ماه است می‌دانی چرا؟...

از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست
فرصت دیدار کوتاه است می‌دانی چرا؟

از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید
انتخاب عشق ناگاه است می‌دانی چرا؟

راه عقل از آن طرف، راه جنون از این طرف
راه اگر راه است، این راه است می‌دانی چرا؟

از محرم دم به دم هر چند ماتم می‌چکد
باز اما بهترین ماه است می‌دانی چرا