شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اَینَ عمّار

ای چشم! از آن دیدۀ بیدار بخوان
ای اشک! از آن چشمِ گهربار بخوان
یک سالِ تمام، اَینَ مالک خواندی!
آرام مگیر! اَینَ عمّار بخوان