شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باید رفت

گر مرد رهی، میان خون باید رفت
از پای فتاده، سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مگوی
خود راه بگویدت که چون باید رفت