بدر

نوخاسته‌ای ز نسل درد آمده است
با گرمی خون و تیغ سرد آمده است
اردوی ستم به لرزه افتاده، مگر
بَدر است و، محمّد به نبرد آمده‌ است؟!