برزخ

شاید که به تأثیرِ دعا زنده کنند
در برزخِ این خوف و رجا زنده کنند
چندی‌ست که شب‌نشینِ قبرستانیم
ما را مگر این‌که مرده‌ها زنده کنند