دل من

تو مثل کوی بن‌بستی، دل من!
تهیدستی، تهیدستی، دل من!
اگر یک ذره بو می‌بردی از عشق
به دنیا دل نمی‌بستی، دل من!