شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

روز نبرد

تيغيم که در فراز، رعب‌انگيزيم
هنگام فرود، خون دشمن ريزيم
بی‌پشت بُوَد جوشن ما روز نبرد
يعنی که نيامديم تا بگريزيم