شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

از آخر مجلس...

ما سینه زدیم بی‌صدا باریدند
از هرچه که دم زدیم، آن‌ها دیدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند