شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سفینةالنّجات

زینب که على با جلوات دگرى‌ست
زهراى بتول در حیات دگرى‌ست
از عشق حسین و فیض هم‌صحبتی‌اش
او نیز سفینةالنّجات دگرى‌ست