صداقت

مردم که شهامت تو را می‌دیدند
خورشید رشادت تو را می‌دیدند
ای کاش که این دروغ‌گویان مقام
یک ذرّه صداقت تو را می‌دیدند