شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ولی لبش...

راضی به جدايی از برادر نشده
با چند امان‌نامه کبوتر نشده
آب از سر زانوان او بالاتر
مشتش پُرِ پُر... ولی لبش، تر نشده