شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آتش در دل

تن فرزند بهر مادر آمد
اگر او رفت با پا، با سر آمد
گلم از عشق، آتش داشت در دل
ولی از او فقط خاکستر آمد