آن مرد

تماشا کن تکان شانه‌ها را
حکایت کن غم پروانه‌ها را
از آن مردی بگو که تکیه دادیم
به عکس او ستون خانه‌‌ها را