شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آیۀ مباهله

میان باطل و حق، باز هم مجادله شد
گذاشت پا به میان عشق و ختم غائله شد

محمد آمد و اهل کساء را آورد
ورق‌ورق کتب کفر، برگ باطله شد

محمد آمد و با پنج پاسخ محکم
جواب‌گوی هزاران هزار مسأله شد

چه دید اسقف نجران درون انجیلش؟
که بین راه پشیمان از این معامله شد

خدا به خلق جهان حرف آخرش را زد
و حرف آخر او آیۀ مباهله شد