شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اقیانوس

وقتی به گل محمّدی مأنوسیم
در خواب خوش ستمگران، کابوسیم
دیروز اگر «غدیر» بودیم، امروز
از یُمن ولایت تو «اقیانوسیم»