شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

این هدیۀ کوچک

خونین پَر و بالیم؛ خدایا! بپذیر
هرچند شکسته‌ایم، ما را بپذیر
سر در قدم تو باختن چیزی نیست
این هدیۀ کوچکی‌ست؛ از ما بپذیر