شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای کاش...

ای کاش فراغتی فراهم می‌شد
از وسعت دردهای تو کم می‌شد
این ‌بار مصیبتی که بر شانۀ توست،
ایوب اگر داشت، قدش خم می‌شد